Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
24-12-2021
24-12-2021

Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022
08-11-2021
08-11-2021

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025
26-08-2020
26-08-2020

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
10-07-2020
20-07-2020

Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
03-06-2020
03-06-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.
16-12-2019
10-02-2020

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
26-06-2019
10-07-2019

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
14-06-2019
25-06-2019

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
18-07-2018
01-08-2018

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
23-05-2018
09-07-2018

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
13-12-2017
23-12-2017

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
13-12-2017
01-01-2018

Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-03-2016

Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
20-06-2013
01-07-2013

Nghị định Về thương mại điện tử
16-05-2013
01-07-2013

Quảng cáo