Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.
16-12-2019
10-02-2020

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
26-06-2019
10-07-2019

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
14-06-2019
25-06-2019

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
13-12-2017
01-01-2018

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
13-12-2017
23-12-2017

Quảng cáo