7472/UBND-KT2 : Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022

Còn hiệu lực
7472/UBND-KT2
Danh mục địa điểm và lĩnh ...
08-11-2021
08-11-2021
Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Danh mục địa điểm và lĩnh  vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển  lãm thương mại năm 2022

Danh mục địa điểm và lĩnh  vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển  lãm thương mại năm 2022