Quyết định 749/QĐ - TTg : Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Còn hiệu lực
749/QĐ - TTg
Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi ...
03-06-2020
03-06-2020
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"