22/CT-TTg : Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Còn hiệu lực
22/CT-TTg
Chỉ thị của Thủ tướng Chính ...
26-05-2020
26-05-2020
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ