Nghị định 95/2019/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Còn hiệu lực
95/2019/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.
Sửa đổi, bổ sung một số ...
16-12-2019
10-02-2020
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.