Nghị định 85/2021/NĐ-CP : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Còn hiệu lực
85/2021/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung ...
25-09-2021
01-01-2022
Nghị định
Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành
Phó Thủ tướng