Quyết định 1163/QĐ-TTg : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Còn hiệu lực
1163/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính ...
13-07-2021
13-07-2021
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành
Phó Thủ tướng