Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND : VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Còn hiệu lực
214/2020/NQ-HĐND
VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ ...
10-07-2020
20-07-2020
Nghị quyết
Lê Đình Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19