Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015
30-05-2018
23-07-2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
28-05-2018
14-05-2010

Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
28-05-2018
28-04-2016

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015
28-05-2018
28-11-2011

Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
25-05-2018
25-05-2018

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015
25-05-2018
28-12-2010

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
23-05-2018
09-07-2018

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
13-12-2017
23-12-2017

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
13-12-2017
01-01-2018

Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-03-2016

Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
20-06-2013
01-07-2013

Nghị định Về thương mại điện tử
16-05-2013
01-07-2013

Quảng cáo