Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ (Caseamex)

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Lô 2.12 Khu công nghiệp Trà Noc II, huyện O Mon Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại liên hệ

+84 710 3 744619

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Cần Thơ

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )